Souhlas se zpracováním osobních údajů: nástup nového zaměstnance

Verze:  B.4.1.

Úvod

Níže naleznete informace o zpracování Vašich osobních údajů společností COMIMPEX PRINT spol. s r.o., se sídlem Haškova 153/17, 638 00 Brno, IČO: 01620428 , zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. 78812 C ("Společnost") poskytnuté v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) ("GDPR") a s dalšími souvisejícími právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů.

Společnost, jakožto správce Vašich osobních údajů, určuje prostředky a účely zpracování Vašich osobních údajů, jak jsou uvedeny dále v tomto dokumentu. V souvislosti se zpracováním osobních údajů můžete vůči Společnosti také uplatňovat dále uvedená práva.

Společnost můžete kontaktovat buď písemně na adrese Haškova 153/17, 638 00 Brno, nebo telefonicky na tel. čísle 541 213 279, nebo e-mailem na leos.durajka@c-print.cz

Zpracování Vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracovává Společnost pouze v nezbytném rozsahu a po nezbytnou dobu pro dosažení určitého účelu, a to na právním základě.

Níže naleznete přehled o tom, pro jaké účely zpracovává Společnost Vaše osobní údaje, včetně popisu daného účelu zpracování.

Právní základ:

  • Vznik pracovněprávního vztahu

Rozsah zpracování:

  • jméno, příjmení, rodné příjmení, datum narození, rodné číslo, číslo OP, platnost OP, místo narození, zdravotní pojišťovna, zdravotní stav, rodinný stav, státní příslušnost/občanství, adresa trvalého bydliště, korespondenční/kontaktní adresa, bankovní spojení, e-mailová adresa, telefonní číslo, nejvyšší dosažené vzdělání, vysokoškolský titul, informace o ŘP, jazykové znalosti, ostatní odborné dovednosti, kurzy a rekvalifikace, informace k případné Vyhl. 50/78 Sb. (paragraf, počet let praxe), kontakt na osobu blízkou, nákladové středisko, zkratka zaměstnance, fotografie zaměstnance, údaje o rodinných příslušnících zaměstnance (rodinný vztah, rodné číslo), datum vzniku pracovního poměru a pracovní zařazení, průběh zaměstnání v roce uzavření pracovního poměru, informace o aktuálních důchodech, aktuálních srážkách ze mzdy, aktuálních trestních řízeních, aktuálních zákazech činnosti v určitých oborech, uplatňování daňových slev.

Příjemci osobních údajů:

  • příjemci, kteří mohou získat přístup k Vašim osobním údajům

Doba uchování osobních údajů:

  • doba, po kterou bude Společnost Vaše osobní údaje uchovávat.

Účel zpracování

Popis účelu zpracování

Splnění pracovní smlouvy nebo dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr.
Obhajoba právních nároků Společnosti s těmito smlouvami souvisejících. Zpracování mezd a daní.

Právní základ

Po dobu trvání pracovního poměru: Splnění pracovní smlouvy nebo dohody o pracích konaných mimo pracovní poměrPo skončení pracovního poměru: Oprávněný zájem Společnosti spočívající v obhajobě právních nároků Společnosti souvisejících s pracovní smlouvou nebo dohodou o práci konané mimo pracovní poměr

Kategorie osobních údajů

jméno, příjmení, rodné příjmení, datum narození, rodné číslo, číslo OP, platnost OP, místo narození, zdravotní pojišťovna, zdravotní stav, rodinný stav, státní příslušnost/občanství, adresa trvalého bydliště, korespondenční/kontaktní adresa, bankovní spojení, e-mailová adresa, telefonní číslo, nejvyšší dosažené vzdělání, vysokoškolský titul, informace o ŘP, jazykové znalosti, ostatní odborné dovednosti, kurzy a rekvalifikace, informace k případné Vyhl. 50/78 Sb. (paragraf, počet let praxe), kontakt na osobu blízkou, nákladové středisko, zkratka zaměstnance, údaje o rodinných příslušnících zaměstnance (rodinný vztah, rodné číslo), datum vzniku pracovního poměru a pracovní zařazení, průběh zaměstnání v roce uzavření pracovního poměru, informace o aktuálních důchodech, aktuálních srážkách ze mzdy, aktuálních trestních řízeních, aktuálních zákazech činnosti v určitých oborech, uplatňování daňových slev.

Příjemci osobních údajů

Poskytovatel pracovně lékařských služeb GP-MEDGROUP s.r.o., MUDr. Marian Žúdel, se sídlem Rybkova 338/9, Veveří, 602 00 Brno, IČO: 02544555
Některé údaje mohou být v případě potřeby předány také zaměstnancům společnosti COMIMPEX, spol. s r.o., se sídlem 153/17, 638 00 Brno, IČ: 46972439 , externím poradcům, např. advokátům, daňovým poradcům, vzdělávacím agenturám, poskytovatelům v oblasti péče o zaměstnance.

Doba uchování osobních údajů

Údaje jsou zásadně uchovávány po dobu trvání pracovního poměru. Vybrané údaje jsou uchovávány z titulu obhajoby právních nároků Společnosti po dobu pěti,deseti let od skončení pracovního poměru, případně po dobu stanovenou právními předpisy, tedy až po dobu 30 let.

Účel zpracování

Popis účelu zpracování

Zpracování fotografií pro administrativní účely Společnosti, zejména použití v dokumentaci organizačního uspořádání Společnosti přístupném všem zaměstnancům a v rámci intranetu. Zpracování fotografií pro interní a externí potřeby pro účely propagace společnosti. Zpracování fotografií pro firemní marketingové účely (např. webové stránky firmy, newslettery pro zákazníky, apod.).

Právní základ

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Kategorie osobních údajů

Popisné (fotografie, další obrazové a zvukové záznamy, například z firemních akcí) - v rozsahu dle uděleného souhlasu.

Zdroj osobních údajů

Zaměstnanci Společnosti

Příjemci osobních údajů

Ventus, Intranet, Reklamní agentury, sociální sítě, pracovní portály.
Některé údaje mohou být veřejně přístupné, byl-li dán zaměstnancem souhlas ke zpracování, s nímž se takové zveřejnění pojí.

Doba uchování osobních údajů

Do odvolání souhlasu.

Účel zpracování

Interní reporting v rámci Společnosti

Kategorie osobních údajů

jméno, příjmení, fotografie


Jaká jsou Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů?

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů Společností můžete Společnost požádat o:

  • poskytnutí přístupu k Vašim osobním údajům, prostřednictvím kterého můžete získat zejména informace o tom, zda jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, za jakým účelem, jaký je rozsah zpracovávaných údajů a případně i informace o tom, komu byly Vaše osobní údaje zpřístupněny, pokud je to relevantní. Také Vám může být poskytnuta kopie zpracovávaných osobních údajů;
  • opravu nepřesných či nesprávných údajů, případně o doplnění neúplných údajů;
  • výmaz údajů např. v případě, že zanikne účel zpracování, nebo jsou-li Vaše osobní údaje zpracovávány nezákonně;
  • omezení zpracování Vašich osobních údajů;

Také můžete vznést námitku proti zpracovávání Vašich osobních údajů v případě zpracovávání osobních údajů na základě oprávněného zájmu nebo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Jak můžete uplatnit svá práva?

Uplatnění svých práv můžete požadovat prostřednictvím písemné či ústní žádosti. Za účelem zajištění dostatečné ochrany osobních údajů zpracovávaných Společností a pro předcházení zneužití osobních údajů přijala Společnost pravidla pro ověření Vaší totožnosti uvedená níže.

Uplatnění svých práv můžete požadovat prostřednictvím:

Písemné žádosti

Pro písemnou žádost o uplatnění určitého práva prosím vyplňte formulář žádosti dostupný u osoby odpovědné za příjem žádosti subjektů údajů (Leoš Durajka). Váš podpis na formuláři musí být úředně ověřený.

Ústní žádosti

Uplatnění určitého práva můžete požadovat také osobně u osoby odpovědné za příjem žádosti subjektů údajů (Leoš Durajka). Vaše totožnost bude ověřena pověřeným zaměstnancem Společnosti na základě předložení jednoho z následujících dokumentů: občanského průkazu, cestovního pasu nebo dalšího dokumentu s fotografií dostatečně způsobilou k tomu, aby umožnila Vaši jasnou identifikaci.

Výkonem Vašich práv nesmí být dotčena práva třetích osob.

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě, že Vaše žádosti budou zjevně neopodstatněné nebo nepřiměřené, zejména z důvodu jejich opakující se povahy, může Společnost pro zodpovězení Vaší žádosti požadovat přiměřený poplatek nepřekračující nezbytné náklady na poskytnutí informací uvedených výše nebo na zajištění uplatnění Vašich práv.

Je poskytnutí Vašich osobních údajů povinné?

Pokud Společnost zpracovává Vaše osobní údaje na základě souhlasu, pak je zpracování těchto údajů dobrovolné. V tomto případě nemáte povinnost udělit svůj souhlas ani Společnosti poskytnout své osobní údaje.

Váš souhlas se zpracováním osobních údajů musí být svobodným, určitým, informovaným a jednoznačným projevem vůle, kterým dáváte Společnosti svým prohlášením či jiným zjevným potvrzením své vůle svolení ke zpracování Vašich osobních údajů.

Společnost může Vaše osobní údaje zpracovávat na jiném právním základě, např. z důvodu plnění smlouvy, plnění právních povinností či na základě oprávněného zájmu. V takovém případě je poskytnutí Vašich osobních údajů nezbytné, neboť Společnost může takové údaje potřebovat např. k uzavření a plnění smlouvy s Vámi nebo k plnění právních povinností. Pokud se rozhodnete neposkytnout tyto osobní údaje Společnosti, nebude možné uzavřít smlouvu nebo plnit dané právní povinnosti.

Jak a kdy můžete Váš souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat?

Souhlas se zpracováním udělený Společnosti můžete odvolat kdykoli, a to i před uplynutím doby, na kterou byl udělen.

Váš souhlas můžete odvolat:

  • elektronicky na emailové adrese: leos.durajka@c-print.cz
  • písemně na adrese: COMIMPEX PRINT spol. s r.o., Haškova 153/17, 638 00 Brno

Odvolání Vašeho souhlasu nebude mít vliv na zpracování Vašich osobních údajů provedené před odvoláním tohoto souhlasu.

Subjekt údajů souhlasí s tím, aby správce zpracovával jeho osobní údaje v souladu s výše uvedenými informacemi.