Vnitřní předpis zaměstnavatele upravující překážku v práci z důvodu částečné nezaměstnanosti

Zaměstnavatel

Ing. Lenka Mazalová, Běloruská 20, 625 00 Brno, IČ: 02765632

(dále jen "zaměstnavatel")


vydává tento vnitřní předpis

vymezující překážku v práci na straně zaměstnavatele z důvodu částečné nezaměstnanosti.

1. V návaznosti na vyhlášení nouzového stavu v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, počínaje dnem 16. 3. 2020 došlo u zaměstnavatele k dočasnému omezení odbytu jeho výrobku a omezení poptávky po jím poskytovaných službách.

2. Tato skutečnost je překážkou v práci na straně zaměstnavatele ve smyslu ust. § 209 odst. 1 zákoníku práce.

3. Tento předpis se vztahuje na všechny zaměstnance zaměstnavatele. O vzniku překážky v práci na straně zaměstnavatele z důvodu částečné nezaměstnanosti bude zaměstnavatel písemně (e-mailem) informovat každého zaměstnance, kterého se částečná nezaměstnanost dotkne, a to s uvedením předpokládané doby jeho dočasného uvolnění z práce i rozsahu, ve kterém se zaměstnance částečná nezaměstnanost dotýká.

4. Po dobu výše uvedené překážky v práci na straně zaměstnavatele, tedy v případě, že zaměstnavatel nemůže přidělovat zaměstnanci práci v rozsahu týdenní pracovní doby z důvodu dočasného omezení odbytu jeho výrobků a omezení poptávky po jím poskytovaných službách, přísluší zaměstnanci náhrada mzdy ve výši 60 % průměrného výdělku.

5. Náhrada mzdy je splatná v termínu určeném zaměstnavatelem k výplatě mzdy.

6. Tento vnitřní předpis se vydává na dobu určitou, a to 30. 6. 2020. V případě dřívějšího odpadnutí výše uvedené překážky v práci je však zaměstnanec povinen nastoupit do práce na základě pokynu nadřízeného pracovníka, tedy pokud v průběhu doby uvedené v bodu 2 až 4 tohoto vnitřního předpisu vznikne potřeba práce dočasně uvolněného zaměstnance, alespoň po určitou dobu nebo částečně, vyzve zaměstnavatel příslušného zaměstnance k nástupu zpět do práce, a to jakýmkoli vhodným způsobem (např. písemně, osobně, telefonicky, sms, mailem); v takovém případě je zaměstnanec povinen se do práce dle výzvy dostavit.

4. Vnitřní předpis je uložen k nahlédnutí v písemné formě u zaměstnavatelea v elektronické podobě je přístupný na intranetu zaměstnavatele pod odkazem: https://www.human-success.cz/hs-castecna-nezamestnanost/.

Tato vnitřní předpis nabývá účinnosti dnem 1. 4. 2020