Komu náleží příspěvek na péči a jak jej vyjednat

25.11.2020

Příspěvek na péči je nutno chápat jako částečnou finanční kompenzaci člověku, jehož zdravotní stav (psychický nebo fyzický) je dlouhodobě nepříznivý. Tento člověk je závislý na pomoci jiné fyzické osoby ve více níže uvedených oblastech života. Kdo a jak může o příspěvek požádat? 

Kdo může o příspěvek na péči žádat?

Požádat o příspěvek na péči může poskytovatel péče (fyzická osoba), která se stará o osobu blízkou (pokud jde o dítě do 18 let věku nebo osobu nesvéprávnou), jinak je žadatelem člověk, který péči potřebuje. Osobou blízkou se rozumí dítě starší jednoho roku věku, partner/partnerka nebo rodiče v dlouhodobě neuspokojivém zdravotním stavu (chronicky nemocní, po úrazech, lidé vážně nemocní nebo mající duševní nemoc/poruchu). V některých případech je postupován příspěvek na péči pobytovému zařízení, které o zdravotně znevýhodněného klienta pečuje.

Typy příspěvků

Stupně závislosti na péči jsou čtyři. Výše příspěvku se v jednotlivých stupních závislosti liší podle věku posuzovaného (jsou dvě kategorie - do 18 let a nad 18 let) a toho, zda je péče poskytována doma nebo v pobytovém zařízení. O přiznání a výši příspěvku rozhoduje ÚP (dle místní příslušnosti žadatele) na základě místního šetření v přirozeném prostředí žadatele a po posouzení zdravotního stavu posudkovým lékařem (OSSZ, MSSZ). Proto je nutné doložit aktuální zdravotnickou dokumentaci.

Stupeň závislosti

do 18 let

nad 18 let

I. lehká závislost

3 300,- Kč

880,- Kč

II. středně těžká závislost

6 600,- Kč

4 400,- Kč

III. těžká závislost

9 900,-Kč/13 900,- Kč

8 800,- Kč/12 800,- Kč

IV. úplná závislost

13 200,- Kč/19 200,- Kč

13 200,-Kč/19 200,-Kč

Posuzované oblasti závislosti na péči

Při posuzování stupně závislosti na péči se hodnotí deset oblastí (u dětí do 18 let věku se nehodnotí poslední jmenovaná oblast). Do těchto oblastí patří - mobilita, komunikace, orientace, stravování, oblékání a obouvání, tělesná hygiena, výkon fyziologické potřeby, péče o zdraví, osobní aktivity a péče o domácnost. Pracovník ÚP při návštěvě domácnosti žadatele šetří míru závislosti na péči dle předem daných kritérií (počet oblastí, ve kterých osoba závislá potřebuje pravidelnou pomoc). Do záznamu o sociálním šetření máte možnost na místě nahlédnout a případně ji doplnit, pokud nebyla daná oblast popsána přesně (např.: "sama se nenají" - "sama se nenají, kvůli tomu, že má Alzheimera a neví, kdy a proč by měla jíst). Je důležité umět přesně popsat, co osoba závislá na péči zvládá, co nemůže vykonávat bez dopomoci (a také četnost).

Co nesmí v žádosti o příspěvek na péči chybět

Žádost o příspěvek musí být podaná na tiskopisu na ÚP. Odesláním/předáním žádosti na ÚP je řízení zahájeno. Budete kontaktování pracovníkem ÚP, který navrhne termín šetření v domácnosti. Po provedeném sociálním šetření bude spis předán posudkovému lékaři. Žadatel je vyrozuměn o přerušení řízení. Po posouzení zdravotního stavu je spis navrácen na ÚP a žadatel je vyrozuměn o pokračování řízení. Poté máte možnost se ve vyznačené lhůtě vyjádřit k podkladům před vydáním rozhodnutí. Do spisu ÚP, který obsahuje zápis ze sociálního šetření a posudek posudkového lékaře pro účely přiznání příspěvku na péči, máte možnost v této lhůtě nahlédnout.

Realita? Kdo je připraven, není zaskočen...

Velmi častou chybou je, že pečující nebo osoba závislá na péči neumí při šetření v domácnosti popsat funkční dopad onemocnění/poruchy na kvalitu života. Oprostěte se od emocí a zkuste si jednotlivé oblasti promyslet již před návštěvou zástupce ÚP. V nervozitě bývá člověk roztržitý a může opomenout podstatné informace. Je-li vám příspěvek přiznán, bude vám doplacen zpětně od data podání žádosti. Někdy je přiznán nižší stupeň příspěvku na péči, než osoba závislá potřebuje. Po doručení rozhodnutí máte možnost do patnácti dnů od vydání rozhodnutí podat (na základě spisové dokumentace) proti tomuto rozhodnutí odvolání na MPSV. Totéž platí, pokud není příspěvek přiznán vůbec.

Chcete vědět více o psychohygieně pečujících? Čtěte zde.

Osoba pečující je vystavena velkému psychickému tlaku a často čelí také finanční nejistotě, jak během péče, tak později v důchodovém věku. Pečující jsou reálně ohroženou skupinou z pohledu syndromu vyhoření i pracovní uplatnitelnosti na trhu práce. Potřebujete-li pomoc se žádostí o příspěvek, obraťte se na Svaz tělesně postižených v České republice, z.s. v Brně, kde vám podají bližší informace k jednotlivým krokům řízení udělení příspěvku na péči.