Typologie - návod na řízení pracovníka

22.08.2017

Zahrnuje popis pracovníka z pohledu pracovně-osobnostních charakteristik, nejčastější role, ve kterých se profiluje, návod jak daného člověka řídit, jak s ním komunikovat a jak ho rozvíjet.

Jméno a příjmení: Josef Novák

Typologie: NEGATIVNÍ ' NEROZHODNÝ '

Tento typ člověka si stále na něco stěžuje - na práci, spolupracovníky atd. - bohužel málokdy příčiny problému vidí v sobě, v nedostatečné kvalifikaci, špatné výkonosti nebo svém chování. Snaží se stále neztratit tvář. Je to takový věčný stěžovatel, který si podle míry tolerance ve firmě stěžuje buď jen mezi kolegy nebo i veřejně na poradách. Pokud něco pochválí, tak jsou to většinou časy minulé, kterým na rozdíl od současnosti přičítá samé klady. Někdy se může projevovat také apatií, mává rukama, krčí rameny a sděluje, že je stejně vše zbytečné.

Má problém s nasloucháním. Upne-li se k nějakému názoru, považuje ho za jediný správný pro řešení téměř všech problémů a stěží přijme jiný názor nebo postup. Svůj systém uvažování si natolik osvojil včetně množství "nezvratných" faktů, argumentace, podpůrných historek a připravených reakcí na možná námitky, že v diskuzi je pro nepřipraveného partnera velice obtížné oponovat se stejnou dávkou přesvědčivosti.

Je také nepružný vůči změnám, za novými opatřeními vidí většinou něco nekalého, sám se těžko rozhoduje. Pro práci potřebuje jasně definovaný systém, ideálně podložený nějakým exaktně daným postupem nebo výpočtem a podle toho pak jede. Cítí se dobře tam, kde je veškerá činnost jednoznačně řízena nějakou normou. Nešťastný je v práci, která vyžaduje samostatné usuzování a neustálé intuitivní vyhodnocování situace. Těžko si zvyká v malých organizacích, řízených adhokraticky, kde scházejí standardní postupy.

Nemá také rád definitivní rozhodování. Jeho řeč je pesimistická, občas apatická (krčí rameny, že je stejně všechno zbytečné) po argumentech následují protiargumenty. Má-li mluvit o nějakém řešení, nedojde k němu, nechává diskusi otevřenou nebo uvede varianty s jejich klady a zápory aniž dojde k nějakému závěru a pokud přece jen ano, je spíše pesimistický. Mnohdy se odvolává na nějaké dodatečné informace ("až budou výsledky z konce tohoto měsíce.. atd.").

Nejčastější role, ve kterých se profiluje

NEGATIVNÍ

:-)

 • Schopnost vidět negativní stránky různých řešení - střízlivý přístup k neoprávněnému nadšení spolupracovníků
 • Schopnost bránit tým před unáhlenými rozhodnutími

:-(

 • Vytváření negativní atmosféry, otravování ostatních věčnými výhradami
 • Negování změn, zpochybňování rozhodnutí, které přináší něco nového

NEROZHODNÝ

:-)

 • Uvážlivost, opatrnost při řešení problémů, vyhýbání se riskantním rozhodnutím
 • Schopnost vnímat problémy z několika stran
 • snaha a kreativní schopnost hledat všestranně přijatelné rozhodnutí, které nikde nenarazí, což často bývá optimálním řešení problému
 • Respektování pravidel organizace, jistota, že nedojde k ničemu, co by bylo v rozporu s organizační strategií

:-(

 • Vyčkávání s řešením problému do doby, kdy může být pozdě, např. na trhu se prosadí konkurence 
 • Nedostatek jasné vize a z toho plynoucí nejistota kolegů, kteří nevědí, jak mají dále postupovat
 • Delegování rozhodnutí "nahoru" směrem k nadřízeným, přetěžování nadřízených záležitostmi, které jim nepříslušejí

Jak s ním komunikovat

Jeho argumenty jsou bohužel často přesvědčivé, protože sám jim hluboce věří. Můžeme poukazovat na pozitivní aspekty toho, co kritizuje, nebo na nějaký minulý úspěch, který jeho reptání vyvrací. Jeho silnou stránkou je však najít množství výmluv, proč nelze udělat určité rozhodnutí nyní nebo ihned. Tady je třeba mu oponovat, jaká rizika přinese opožděné rozhodnutí, nebo ho můžeme vyzvat, aby se sám pokusil najít lepší řešení, než je to, které zpochybňuje.

Tím, že je pro něho složité jednat intuitivně v závislosti na konkrétní situaci, někdy pomůže, když se mu pouze řekne, co má dělat a dá se mu k tomu svolení (nařízení, směrnice), o které se může opřít. To však stojí nadřízené spoustu času a energie.

Je-li o něčem velmi přesvědčen, patří k lidem, se kterými se nedá bohužel pohnout. Na všem je sice kus pravdy, ale svět je přece jen složitější. Pokud máme pocit, že ztratil i racionální základ, žádejme ho znovu a znovu o vysvětlení toho, co říká, nakonec ztratí půdu pod nohama. Jeho přesvědčení však nezměníme.

Jak jej motivovat a rozvíjet

NEGATIVNÍ

 • Předcházet stížnostem, snažit se o maximální průhlednost všeho, co se děje v organizaci a na pracovišti, objektivně informovat o současných a budoucích událostech a vysvětlovat jejich důvody
 • Vyzývat ho k tomu, aby se sám pokoušel hledat jiná, pozitivní opatření, pověřit ho řešením problému
 • Pověřit ho hledáním rizik různých řešení - v tom může být užitečný

NEROZHODNÝ

 • Jasně delegovat odpovědnost, důsledně trvat, aby osobně řešil problémy, které spadají do jeho náplně
 • Rozhodnutí termínovat, žádat o zhodnocení a jeho vlastní výběr z různých variant
 • Doporučit mu techniky efektivního rozhodování
 • Koučovat ho v rozhodování na vybraných případech, než si sám osvojí tuto dovednost, rozebírat dosavadní zkušenost s různými rozhodnutími a vyvozovat z toho poučení pro budoucnost

Na jeho tvrzení:

"Klasický trik vedení. Necháme se nachytat a potom to odneseme." "Jak bys tuto situaci řešil ty, kdybys byl na místě vedoucího?"

"S takovou naše firma zkrachuje." "To už říkáš 10 let a kupodivu k tomu nedošlo."

"Jsme špatně zařazeni, podprůměrně placeni, chybí zaměstnanecké výhody." "To je hrozné. Tak co tu ještě děláš?"

"Je zbytečné se do té práce pouštět, stejně se to nepodaří." "Aspoň budeme mít dobrý pocit, že jsme udělali, co bylo v našich silách, že jsme jenom nenadávali."

"Nechtěl jsem o tom rozhodnout bez tvého souhlasu - mělo by to rozhodnout vedení." "Vzhledem k popisu práce, kterou vykonáváš, a platovému zařazení je takové rozhodnutí plně v tvé moci."

"Raději počkáme, jak se vyvine situace, nemá smysl to uspěchat." "Do kdy budeme ještě čekat? Mohou nás předběhnout ostatní."

"Musíme to řešit dnes?" "Jaký důležitý důvod nám brání v tom, abychom to dnes vyřešili? Budeme snad zítra chytřejší?"

"Ano, ale to nepatří do mé pracovní náplně. Přece není možné, aby kdokoliv dělal cokoliv." "V popisu vaší práce je uvedeno, že zaměstnanec bude vykonávat i další práce podle pokynů nadřízeného."

"To je mimo rozsah mých pravomocí. Já sám přece nemohu svévolně řešit takovou důležitou věc a dělat dalekosáhlá rozhodnutí." "Dobrá, bude vám to stanoveno jako jeden z cílů na následující čtvrtletí a já vám vydám pověření."

"Tuto záležitost přece nelze řešit jen tak od boku. Musíme se držet nějakých principů, zásad, a ty u nás vypracovány nemáme." "V tom případě vás požádám, abyste postup pro takovou podobnou situaci zpracoval, vydáme to formou vnitřního předpisu."

Co by mu mohlo pomoci

Techniky zvládání pesimismu

 1. snažit se nalézt na stresujících událostech něco pozitivního - notoričtí pesimisté často nevnímají pozitivní stránky událostí nebo změn a tak na dobrých věcech vidí jenom drobné nedostatky. Konfrontací s názorem jiných lidí dokážeme získat nadhled a zjistit, že problém může vypadat jinak, než se zpočátku zdálo.
 2. nedělejte příliš dalekosáhlé závěry z jednotlivých neúspěchů či zklamání - po 1 prohře může následovat množství úspěšných akcí, současná tíživá situace může trvat jenom krátkou dobu a pak se vše změní
 3. važte si neúspěchů - představují cenné zdroje poučení pro budoucnost - namísto přemýšlení, kdo vás poškodil, se soustřeďte na to, co udělat, aby se to neopakovalo
 4. přesouvejte své místo kontroly od vnějšího k vnitřnímu - pesimisté vidí příčiny neštěstí ve všech a všem kolem sebe, pomohlo by jim však, kdyby příčiny dokázali vidět i v sobě
 5. pokud jste přesvědčeni, že danou situaci nemůžete ovlivnit, hledejte nějakou cestu, jak ji usměrnit lze, stěžování na nepřízeň podmínek a vnějších tlaků lze nahradit kreativním hledáním nového řešení - to může být výzva
 6. stanovte si osobní cíle, které povedou ke změně situace, a začněte na nich pracovat
 7. pokud nějakou cestu řešení naleznete a nechcete ji sledovat, vyrovnejte se s tím, že tíživá situace je také vaše vina a nestěžujte si

GRID

V několika krocích umožní systematicky vyhodnotit optimální variantu řešení:

 1. 1sestavte tabulku, uveďte všechny možnosti řešení (např. služby od různých dodavatelů) v horním řádku tabulky a kritéria, podle nichž budete hodnotit, napište do prvního sloupce tabulky (cena, kvalita, rychlost řešení, atd.)
 2. 2stanovte váhy - posuďte relativní důležitost jednotlivých kritérií na stupnici 0 (nedůležité) až 5 (velmi důležité) tak, aby celkový součet vah dal dohromady 10
 3. ohodnoťte jednotlivé možnosti řešení z hlediska každého kritéria na stupnici 0 (špatný) až 5 (velmi dobrý)
 4. násobte každé hodnocení kroku (z kroku 3) relativní důležitostí (z kroku 2), tak dostanete vážené skóre pro každou možnost řešení
 5. sečtěte vážené skóre pro každou možnost řešení, řešení s nejvyšším celkovým počtem bodů je řešení optimální. V uvedeném příkladu je to dodavatel č.2